چه زمانی جلسمون رو برگزاری کنیم تا بیشترین کارایی رو داشته باشه

چه زمانی جلسمون رو برگزاری کنیم تا بیشترین کارایی رو داشته باشه
تا حالا این چالش رو داشتید که در چه روزی از هفته و در چه ساعتی جلستون...