شما هنوز جلساتتون‌رو حضوری برگزار می‌کنید؟!

شما هنوز جلساتتون‌رو حضوری برگزار می‌کنید؟!
دیگه وقت اون رسیده که از تکنولوژی تو جلساتتون هم استفاده کنید.