چرا جلسات ابری؟

چرا جلسات ابری؟
تا حالا جلسه ابری برگزار کردید؟