چطور یه جلسه روبرو برگزار کنیم؟

چطور یه جلسه روبرو برگزار کنیم؟
هر چیزی که باید برای اولین جلسه روبروتون بدونید.