موردی که باعث حیرت واحد ارتباط با مشتریان سرویس روبرو شد

موردی که باعث حیرت واحد ارتباط با مشتریان سرویس روبرو شد
گزارشی از واحد ارتباط با مشتریان سرویس روبرو